บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor for Science Program in Agriculture)

team img

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

E-mail : chatchai.sen@vru.ac.th

การศึกษา

  วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  การผลิตสุกร, การผลิตสัตว์ปีก


ผลงานวิชาการ

  • การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว