บุคลากร สายวิชาการ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น

team img

อาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น

E-mail : poonnanan@vru.ac.th

การศึกษา

  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  Insect toxicology research, Plant secondary compound research, Plant and insect interaction research, Enzyme extraction and anlysis


ผลงานวิชาการ

  • Phankaen Y, Pluempanupat W, Mourad AK, Bullangpoti V. 2014. Bioefficacy of Piper
ribesioides (Piperaceae) Extracts against Nilarparvata lugen Stal (Homoptera: Delphacidae).
Commun Agric Appl Biol Sci; 79(2): 229-232.
  • Phankaen Y, Manaprasertsak,A., Pluempanupat W. Bullangpoti V. 2016. Repellency Efficacy of Coffea arabica L. cv. Catimor Parchment Extracta against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) under Laboratory Condition. Communication in Agricultural and Applied Biological Sciences.
  • Phankaen Y, Manaprasertsak,A., Pluempanupat W.,Mourad AK, Bullangpoti V., Koul,O., Kainoh, Y., Toxicity and Repellrnt Action of Coffea arabica againt Tribolium castaneum (Herbst) Adults under Laboratory Conditions. Journal of Stored Products Research,
71:112-118.

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดารความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว