บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)

team img

อาจารย์พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์

E-mail : phisit.phi@vru.ac.th

การศึกษา

  บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา บุรีรัมย์
  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

   Business Management, Logit Model, Linear Regression, Economic and political impacts.


ผลงานวิชาการ

 

 

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้ศาสตรพระราชา
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว