บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor for Science Program in Agriculture)

team img

อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม

E-mail : Jaru8382@gmail.com

การศึกษา

  วท.ม. (สัตวศาสตร์) National Ilan University, Taiwan
  วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การแปรรูปผลิตภัณฑ์


ผลงานวิชาการ

  • Chainam, J., Y. Opatanakit., P. Kiatbenjakul., R. S. Lin & A. Kiratikarnkul. 2019. Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality of Culled Dairy Cows. Science & Technology Asia 24 (1)
  • Chainam, J. & Y. Opatpatankit. 2016. Comparison on Meat Quality of Culled Dairy Cows, Fattening Dairy steers and Crossbred Charolais Steers. Agricultural Science Journal 48 (2): 234-236. (Proceedings of the 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand (ASAC 2017))
  • Chainam, J. & Y. Opatpatankit. 2016. Comparison on Meat Quality of Culled Dairy Cows, Fattening Dairy steers and Crossbred Charolais Steers. Agricultural Science Journal 48 (2): 234-236. (Proceedings of the 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand (ASAC 2017))
  • Chainam, J., T. Supphakitchanon., B. Kiratikrankul., W. Pattanawong & Y. Opatanakit. 2014. Trade Conditions of Live Cattle at Cattle-Buffalo Markets in Chiang-Mai and Lamphun Provinces. Proceedings of the 5th Meat Science and Technology 25-26 July 2014, Faculty of Agricultural Technology, KMITL, 169-174 pp.
  • Chainam, J., H. W. Cheng., H.C. Kao., Y.S. Wang & R. S. Lin. 2012. The Quality Characteristics of Low fat Chinese Sausages Enriched with Nata. Proceeding of the 15th AAAP Animal Science Congress 26-30 November 2012, Thammasart University, Rangsit Campus, Thailand
  • Chainam, J., Y.S. Wang., H. W. Cheng., H.C. Kao & R. S. Lin. 2011. The Effect of Nata Replacement on Sensory Quality of Low Fat Chinese Sausages. Journal of the Chinese Society of Animal Science Vol. 40 supplement: 112.
  • Supphakitchanon, T., W. Pattanawong., B. Kiratikrankul & J. Chainam. 2015. The Possibility of Systemic Management for Quality Beef from Cull Dairy Cow (Research report). Chiang Mai: Maejo University. (Thailand Research Fund (TRF))
  • Supphakitchanon, T., Kiratikrankul, B., Chainam, J & Opatpatanakit, Y. 2016. Distribution of marbling score in culled dairy beef in central Thailand. Proceedings of the 62nd
International Congress of Meat Science and Technology, 14-19th August 2016, Bangkok, Thailand
  • Kiratikrankul, B., T, Supphakitchanon., J. Chainam., W. Pattanawong & Y. Opatpatanakit. 2014.Effect of Feeding Rice Straw and corn by-prooduct on Milk Production Performance of Dairy Farmers in Mea-Wang District, Chiang-Mai Province. Proceedings of the 5th Meat Science and Technology 25-26 July 2014, Faculty of Agricultural Technology, KMITL, 164-168 pp.

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว