บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor for Science Program in Agriculture)

team img

อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์

E-mail : piglet007_np@hotmail.com

การศึกษา

  วท.ม. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  วท.บ. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  การผลิตพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน


ผลงานวิชาการ

  • Effect of preharvest calcium chloride sprayed on growth and development and quality of mulberry fruit
  • ผลของสารแคลเซียมคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี และอายุการเก็บรักษาผลหม่อน

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว