บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor for Science Program in Agriculture)

team img

อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี

E-mail : Janejira.jn@gmail.com

การศึกษา

  วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  ด้านกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม


ผลงานวิชาการ

  • รายงานใหม่ของแมลงวันทอง Bactrocera sp.nr.tau ศัตรูของเมล็ดฟักข้าว Momordica cochinchinensis ในประเทศไทย
  • Morphological and Biological studies on the Dark-bordered Hawk Moth, Psilogramma increta (Walker) (Lepidoptera : Sphingidae)
  • Attraction of Flowering Plants to Fruit fly males.
  • Bactrocera (Bactrocera) tuberculata (Bezzi) reported as pest attacking fruit of Tummy-wood, (Careya sphaerica) in Thailand.

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว