บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)

team img

อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว

E-mail : phannakorn.tone@gmail.com

การศึกษา

  ปรด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
  รม. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์, กฏหมายอาญา, กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฏหมายลักษณะพยาน, กฏหมายแพ่งและพาณิชย์, การสื่อสารทางการเมือง


ผลงานวิชาการ

  • การสื่อสารทางการเมือง,วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 34.
  • รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่,วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 35.

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว