บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)

team img

อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี

E-mail : chatkasem_dasri@hotmail.com

การศึกษา

  รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  นโยบายสาธารณะ การบริหารงานภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น


ผลงานวิชาการ

  • ฉัตรเกษม ดาศรี. (2561) การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3
  • ฉัตรเกษม ดาศรี, พรรณี พิมพ์โพธิ์, ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก และนิติราภรณ์ ศรีกันต์ (2561). ถอดบทเรียน การพัฒนาทุนมนุษย์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข จังหวัดสระแก้ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผ่าน สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3
  • ฉัตรเกษม ดาศรี. (2558). การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5.
(หน้า 503-512). 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี
  • ฉัตรเกษม ดาศรี. (2558). การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019. (หน้า228-238). 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์
  • รังสรรค์ สุคำภา, ฉัตรเกษม ดาศรี, คณิต เรืองขจร และรังสรรค์ ลีเบี้ยว. (2561).การถอดบทเรียนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข จังหวัดสระแก้ว. วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา, 18(2), 34-68
  • วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ และฉัตรเกษม ดาศรี. (2561). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว. วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา, 18(2), 228-238

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว