อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวัฒนธรรมในจังหวัดสระแก้ว