ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ครั้งที่ 2/2566
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

………………………………….

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
1.2 ………………………………………………………………………..…………………..………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

– ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

งานบริหารทั่วไป
4.1 การแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารทั่วไป และหัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว (งานบริหารฯ)
4.2 การเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่นางขวัญเรือน เทียนทอง (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรวอ.สระแก้ว) ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (งานบริหารฯ)
4.3 รายงานผลการตรวจรับการประเมินรายงานประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, เกษตรศาสตร์ และการจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (งานบริหารฯ)
4.4 การตรวจรับการประเมินรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565 (งานบริหารฯ)
4.5 การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ (งานบริหารฯ)
4.5-2 การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  (งานบริหารฯ) ไฟล์ปฏิทิน
4.6 รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (งานบริหารฯ)
4.7-1 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (งานบริหารฯ)
4.7-2 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (งานบริหารฯ)
4.8 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมิถุนายน 2566 (งานบริหารฯ)
4.9 รายงานงบรายได้ – ค่าใช้จ่าย โครงการพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2566 (งานบริหารฯ)
4.10 รายงานงบรายได้สะสม (งบคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานบริหารฯ)
4.11 รายงานยอดเงินค้างชำระศูนย์หนังสือ สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ (งานบริหารฯ)
4.12 การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานบริหารฯ)
4.13 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานบริหารฯ)
4.13-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานบริหารฯ) ไฟล์สรุป
4.14 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานบริหารฯ)
4.15 ระบบบริหารอาจารย์นักพัฒนา (งานบริหารฯ)
4.16 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID PLAN) (งานบริหารฯ)
4.17 การแบ่งส่วนส่วนราชการภายใน มรวอ.จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566 (งานบริหารฯ)
4.18 ขอความร่วมมือหลักสูตรในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลสารสนเทศ (งานบริหารฯ)
4.19 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิตอล (งานบริหารฯ)
4.20 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานบริหารฯ)
4.21 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานบริหารฯ)
4.22 การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมคณาจารย์ บุคลากร การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร และกิจกรรมหว่านข้าว (งานบริหารฯ และงานวิชาการฯ)
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
4.23 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (งานวิชาการฯ)
4.24 รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (งานวิชาการฯ)
4.25 การตรวจสอบลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาก่อนการยืนยันคณะ (งานวิชาการฯ)
4.26 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา (งานวิชาการฯ)
4.27 แผนการดำเนินกิจกรรมงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 (งานวิชาการฯ)
งานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่น
4.28 รายงานผลการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยภายใน วจ.66 (งานวิจัยฯ)
4.29 รายงานผลรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 (งานวิจัยฯ)
4.30 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงบยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 24 ตำบล (งานวิจัยฯ)
4.31-1 การจัดนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน (Show Case 2023) (งานวิจัยฯ) *ร่างกำหนดการ
4.31-2 การจัดนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน (Show Case 2023) (งานวิจัยฯ) *กำหนดการ
4.31-3 การจัดนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน (Show Case 2023) (งานวิจัยฯ) *กำหนดการ+รูปแบบกิจกรรม ฉบับเต็ม
4.32 รายงานผลการดำเนินงานและรายได้จากผลผลิตของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดือนมิถุนายน 2566 (งานวิจัยฯ)
4.33 แผนการดำเนินกิจกรรมงานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 (งานวิจัยฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น VRU Sustainable 2
5.1-2 คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น VRU Sustainable 2

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของบุคลากรสายสนับสนุน (งานบริหารฯ)
6.2 การปฏิบัติราชการภารกิจของอธิการบดี (รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) (งานบริหารฯ)

……………………………………………….
12 ก.ค. 2566

Scroll to Top