ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ครั้งที่ 3/2566
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

………………………………….

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
1.2 ………………………………………………………………………..…………………..……………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

– รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

งานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่น

3.1 รายงานผลการดำเนินงานและรายได้จากผลผลิตของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 (งานวิจัยฯ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

งานบริหารทั่วไป
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว (งานบริหารฯ)
4.2 รายงานผลสรุปการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมคณาจารย์ บุคลากร การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร และกิจกรรมหว่านข้าว (งานบริหารฯ และงานวิชาการฯ)
4.3 ประกาศอัตราค่าบริการหอพักนักศึกษา บ้านรับรอง ห้องเรียน ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว พ.ศ. 2566 (งานบริหารฯ)
4.4-1 รายงานผลการตรวจรับการประเมินรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565 (งานบริหารฯ) SiteVisit 2565
4.4-2 รายงานผลการตรวจรับการประเมินรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565 (งานบริหารฯ) FeedbackReport 2565

4.5 รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (งานบริหารฯ)
4.6 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (งานบริหารฯ)
4.6-2 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (งานบริหารฯ)
4.7 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนกรกฎาคม 2566 (งานบริหารฯ)
4.8 รายงานงบรายได้ – ค่าใช้จ่าย โครงการพิเศษ เดือนมิถุนายน 2566 (งานบริหารฯ)
4.9 รายงานงบรายได้ – ค่าใช้จ่าย โครงการพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2566 (งานบริหารฯ)
4.10-1 การจัดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานบริหารฯ) โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
4.10-2 การจัดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานบริหารฯ) ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

4.11 การบริหารงานพัสดุ (งานบริหารฯ)
4.12 การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน EdPEx (งานบริหารฯ)
4.13 ติดตามการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID PLAN) (งานบริหารฯ)

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษ
4.14 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (สระแก้ว) (งานวิชาการฯ)
4.15-1 การจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล (งานวิชาการฯ) Project Brief โครงการ
4.15-2 การจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล (งานวิชาการฯ) กำหนดการ
4.15-3 การจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล (งานวิชาการฯ) ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
5.1 ขอจำนวนรับ สาขาวิชา และคุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 5.1 ตารางการรับนักศึกษา 2567 รัฐประศาสนศาสตร์ 5.1 ตารางการรับนักศึกษา 2567 การจัดการ 5.1 ตารางการรับนักศึกษา 2567 เกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

……………………………………………….
29 ส.ค. 2566

เอกสารเพิ่มเติม

Scroll to Top