อาจารย์นิติราภรณ์ ศรีกันต์
nitirakan@windowslive.com
การศึกษา
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
Teacher Perceptions, Student Voices, Team Teaching, Co-teaching, Collaboration
ผลงานทางวิชาการ

1. Srikan, N., & Hongboontri, C. (2013). Teachers’ Use of L1 in L2 Classrooms and Students’ Preferences. The 33rd Annual Thailand TESOL International Conference, “E”- Novation and Communities in ELT. Khon Kaen, Thailand. 
2. Srikan, N., & Hongboontri, C. (2015). EFL Teacher’s and Practical Understanding of Team Teaching. PAC@Thailand TESOL 35th International Conference, English Language Education in Asia: Reflections and Directions. Bangkok, Thailand. 
3. Srikan, N. (2015). Team Teaching: Revealing EFL Teachers’ Understandings and Practices. CAES International Conference, FACES OF ENGLISH: Theory, Practice and Pedagogy. Hong Kong.