อาจารย์ปณัท สุขสร้อย
panut@vru.ac.th
การศึกษา
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การผลิตโคนม-โคเนื้อ, โภชนศาสตร์สัตว์, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ผลงานทางวิชาการ
จ้
1. ปณัท สุขสร้อย สมปอง สรวมศิริ และอภิชาติ หมั่นวิชา. 2557. ลักษณะทางกายภาพ คุณค่าทางอาหาร และการแตกตัวของโภชนะ ของเปลือกลำไยหมักร่วมกับหญ้ากินนี.วารสารเกษตรราชภัฏ. 13(2): 47-55.
2. ปณัท สุขสร้อย ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์ และฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว. 2559. ศักยภาพการใช้ชานอ้อยเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 34(2): 133-140.

อาจารย์ ดร. พิมพรรณ พิมลรัตน์
pimpan@vru.ac.th
การศึกษา
Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology)
Chinese Academy of Agricultural Sciences 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การปรับปรุงพันธุ์พืชทนแล้งการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลการค้นหาและการศึกษาการแสดงออกของยีนส์ที่เกียวข้องกับ การทนสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ความแห้งแล้ง ความหนาวเย็น และความเค็ม
ผลงานทางวิชาการ
1. พิมพรรณ พิมลรัตน์ และพจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2552. การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้ดินใบหมากโดยการ ฉายรังสีแกมม่า. ว.วิทย์. กษ. 40(3): 115-118. 
2. Pimonrat, P. and Suraninpong, P. 2009. Mutation induction in Spathoglottis plicata Blume var. Alba using gamma irradiation. In the 8th National Horticultural Congress, May 6-9, 2009, Chiangmai, Thailand.
3.Pimonrat, P., Ruangrak, E., Suraninpong, P., Maneepong, S. and Issarakraisila, M. 2010. Effects of gradual exposure to sodium chloride on physiological responses of cucumber. Agricultural. Sci. J. 42(3/1) (Suppl.): 403-406.
4.Pimonrat, P., Suraninpong, P. and Wuthisuthimethavee, S. 2010 Different morphological characters of Spathoglottis plicata induced by gamma irridiation. In ISSAAS International Congress 2010: Agricultural adaptation response to climate change, November 14-18, 2010, Bali, Indonesia.
5. Pimonrat, P., Suraninpong, P. and Wuthisuthimethavee, S. 2012. Acute effect of gamma radiation on stable characteristics of Spathoglottis plicata Blume. Acta. Hort. 953: 173-180.
6. Pimonrat, P., Sun, P., Gua, H. and Cheng, H. 2015. Isolation and funtional characterization of a novel stress-responsive gene, AmHP40, from Ammopiptanthus mongolicus. Planta.
7. Pimpan Pimonrat. 2016. Rural Agriculture in Sakaeo area, Thailand. In 3rd Forum on Global Ecology, Agriculture and Rural Uplift Programs, November 14-15, 2016, Taichung, Taiwan.

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
chatchai.sen@vru.ac.th
การศึกษา
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การผลิตสุกร, การผลิตสัตว์ปีก
ผลงานทางวิชาการ
การศึกษาเสริมไคโตซานที่สกัดโดยวิธีเคมีและ Lactobacilluspantarum (TISTR543) ในอาหารที่มีผลต่อการย่อยได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรเล็ก-รุ่น(น้ำหนัก 15-60 กก.)
อาจารย์เจนจิรา นามี
Janejira.jn@gmail.com
การศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจุบันกำลังศึกษา ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ด้านกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ
1. เจนจิรา นามี และสุวรินทร์ บารุงสุข. 2556. แมลงศัตรูในโรงเก็บของชาบัวบก. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 11 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
2. Name, J and S. Bumroongsook. 2015. Biologiacal and Morphological Aspects of the Sweetpotato Bug, Physomerus grossipes F. (Heteroptera: Coreidae). International Conference on Life Science and Biological Engineering. Singapore.
3. Name, J and S. Bumroongsook. 2015. Bionomics of the Casemaking Clothes Moth, Tinea pellionella (L.) (Lepidoptera:Tineidae). International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences. Penang. Malaysia.
4. Name, J., S. Bumroongsook and S. Tigvattananontand. 2015. Biological Investigation on the Red Cotton Bug,Dysdercuscingulatus(F.)(Hemiptera: Pyrrhocoridae). Journal of Agricultural Technology 11(8): 2463-2468.
5. Name, J and S. Bumroongsook. 2016. The relationship between the amount of insectrepelling phenolic compounds in pennywort tea and the number of infesting cigarette beetles in the tea bag during one-year storage. Annales de la Societe entomologique de France 52(2): 71-76.
6. Name, J and S. Bumroongsook. 2016. Leafhopper Morphology and Biological Investigation of Balclutha sp. (Hemiptera: Cicadellidae) in Asiatic pennywort plantation. The International Conference on Life Science and Biological Engineering. Fukuoka, Japan.

อาจารย์นิตยา  ทองทิพย์
nittayathongtip20@gmail.com
การศึกษา
วท.ม. (สัตวศาสตร์) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วท.บ. (สัตวศาสตร์)  คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
เทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยาสัตว์, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ผลงานทางวิชาการ
1.นิตยา ทองทิพย์  และวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. 2558. การเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางน้ำเชื้อพื้นฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลายเจือจางน้ำเชื้อทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) ในการแช่แข็งน้ำเชื้อแพะต่อคุณภาพตัวอสุจิภายหลังการแช่แข็ง. วารสารพะเยาวิจัย. การประชุมพะเยาวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
2.นิตยา ทองทิพย์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, วาที คงบรรทัด และอภิชัย เมฆบังวัน. 2559. การเปรียบเทียบอัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในแพะ โดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อสูตร (Tris-egg yolk) กับน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อสูตร (MJ-EX2TM). วารสารแก่นเกษตร. การประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5.

อาจารย์ขจรศักดิ์ เอียมนอก
kachonsak@vru.ac.th
การศึกษา
M.Sc. (plant pathology) College of agriculture and natural resources,
National Chung Hsing University
วท.บ. (วิทยาโรคพืช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
Vegetative compatibility group (VCG), Edible mushroom production
ผลงานทางวิชาการ
Iamnok, K., Chung, W. H. and Wang C.L. 2015. The vegetative compatibility of Magnaporthe oryzaefrom Taiwan. Chinese Plant Protection Society Annual Meeting 2015. Kaohsiung District Agricultural Research and Extention Station, Taiwan January 16: Kaohsiung' Taiwan. (Oral presentation)