อาจารย์คณิต  เรืองขจร
khanit.rit@gmail.com
การศึกษา
บธ.ม (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
Human Resource Management, Leadership and Self Development,
Quality Management, Operations Management, Strategic Management, Lecturer
ผลงานทางวิชาการ
จ้
1. ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. แรงจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด. (2559)
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. ความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัดนครราชสีมา
ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล,วิรัช สงวนวงศ์วาน,สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา,ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์,สิริวดี ไทยสมัครและคณิต เรืองขจร
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 Vol.5 No.2 July - December 2016 (TCI 1)

อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
keerachutr@vru.ac.th
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-
ผลงานทางวิชาการ
-

อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
p-pimpo@hotmail.com
การศึกษา
บธ.ม. (การบริหารการตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-
ผลงานทางวิชาการ
แบบอย่างการลงทุน.ธุรกิจการท่องเที่ยว MICE / ผู้เขียน สุณีย์ บริสุทธิ์, พรรณี พิมโพธิ์, จันทร์จิรา ม้าลำพอง.
จัดพิมพ์โดย: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548. เชียงใหม่

อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
autocentrino@hotmail.com
การศึกษา
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การลงทุนทองคำ การลงทุนตลาดหุ้น ธุรกิจออนไลน์

ผลงานทางวิชาการ
-