อาจารย์ ดร. พัณณกร สอนไว
phannakorn.tone@gmail.com
การศึกษา
ปรด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รม. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-
ผลงานทางวิชาการ
จ้
-
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
chaiwut333@hotmail.com  /  chaiwut333@gmail.com
การศึกษา
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองไทย วิสาหกิจชุมชน แนวคิดทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น
ระบบบริหารราชการและการเมืองไทย การเมืองการปกครองท้องถิ่น รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ผลงานทางวิชาการ
1. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี  2558
เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของสตรีในจังหวัดอุบลราชธานี
2. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี  2558
Participated in the International Conferenec on “Cultural Geography”
3. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2557
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาการค้าตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร
4. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง ชุมชนท้องถิ่น : ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน http://cscd.kku.ac.th/ebook/2013/national/ 
5. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
6. ตำรา การเมืองการปกครองท้องถิ่น, คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบริหาร (๒๕๕๗) ISBN 978-676-374-345-9, ยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องถิ่น, แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น และสหกิจศึกษา

สื่อสารมวลชน
1. ลมหายใจภูมิซรอล-สันติภาพเหนือประสาทเหนือพระวิหาร (Click)
2. รายการสยามวิพากษ์ เบรก 1 (Click)
3. รายการสยามวิพากษ์ เบรก 2 (Click)

อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี
chatkasem_dasri@hotmail.com
การศึกษา
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
นโยบายสาธารณะ การบริหารงานภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงานทางวิชาการ
-
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
vutthiwat.a@gmail.com
การศึกษา
Master’s Degree of Art (Public Administration) 
Bachelor’s Degree of Art ( Public Administration)
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
1. Ethics and Good Governance 
2. Democracy and Particapation

ผลงานทางวิชาการ
1. “The Local Community Participation in Kamphaengphet Historical Park Thailand” International APPRA Conference 2015 “Pathways towards Just Peace” in Nepal 
2. “Cultural World Heritage: The Landscape in Thailand” International Association for Local Governments and College of Local Administration 
อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา
rangsan@vru.ac.th
การศึกษา
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การเมืองระหว่างประเทศในอาเซียน ความมั่นคงระหว่างประเทศ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การแข่งขันระหว่า่งประเทศของชาติมหาอำนาจ
การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาระหว่างประเทศ

ผลงานทางวิชาการ
1. รังสรรค์ สุคำภา. (2560). บทบาทความเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2560, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. รังสรรค์ สุคำภา (2559). ความมั่นคงมนุษย์กับอาเซียน: การทูตสาธารณะ วิถีอาเซียน และช่องว่างทางอัตลักษณ์. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 16 ฉบับ 1/2559, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. รังสรรค์ สุคำภา. (2558). การสร้างแบรนด์แห่งชาติกับการทูตภาคสาธารณะญี่ปุ่น, วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2558,  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. รังสรรค์ สุคำภา. (2557). อัตลักษณ์กับระบอบความร่วมมืออาเซียน, วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 1/2557, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. รังสรรค์ สุคำภา. (2557). ระบอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการซื้อขายก๊าชเรือนกระจกของสหภาพยุโรป, วาสารรัฐศาสตร์นิพนธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, มหาวิทยาลัยรามคำแหง