อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
» คู่มือ/แบบฟอร์ม บุคลากรสายวิชาการ
   - ทำเนียบบุคลากรสายวิชาการ
         • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
         • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
         • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
         • วิชาศึกษาทั่วไป
   - คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
   - เอกสารเครื่องมือประเมิน (สายวิชาการ)
   - ดาวน์โหลด มคอ.
   - การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   - แบบฟอร์มเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย
   - คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ
   - ประกาศเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้าง
   - แบบฟอร์มขอต่อสัญญาจ้าง
» คู่มือ/แบบฟอร์ม บุคลากรสายสนับสนุน
   - ทำเนียบบุคลากร
   - คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
   - เอกสารเครื่องมือประเมิน (สายสนับสนุน)
   - คู่มือระบบงบประมาณฯ 3 มิติ
   - ประกาศเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้าง
   - แบบฟอร์มขอต่อสัญญาจ้าง