หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor fo Science Program in Agriculture)

อาจารย์ปณัท สุขสร้อย
E-mail :
panut@vru.ac.th
การศึกษา :
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยแม่โจ
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การผลิตโคนม-โคเนื้อ, โภชนศาสตร์สัตว์, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ผลงานวิชาการ :
ศักยภาพการใช้ชานอ้อยเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

ลักษณะทางกายภาพคุณค่าทางอาหาร และการแตกต่างของโภชนะของเปลือกลำไยหมักร่วมกับหญ้ากินนี
การใช้ไคโดซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร