หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)


อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
E-mail :
vutthiwat.a@gmail.com
การศึกษา :
Master’s Degree of Art (Public Administration) 
Bachelor’s Degree of Art ( Public Administration)
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
Ethics and Good Governance 
Democracy and Particapation
ผลงานวิชาการ :
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ : กรณีศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคลากรเทศบาลนครบาลพระนครศรีอยุธยา