หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)


อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา
E-mail :
rangsan@vru.ac.th
การศึกษา :
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การเมืองระหว่างประเทศในอาเซียน ความมั่นคงระหว่างประเทศ   
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การแข่งขันระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาระหว่างประเทศ
ผลงานวิชาการ :
Chaina's Role on common pool resources management in GMS.
จริยศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมกับการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
ความเป็นผู้นำของสภาพยุโรปในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก