หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)


อาจารย์คณิต เรืองขจร
E-mail :
khanit.rit@gmail.com
การศึกษา :
บธ.ม (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
Human Resource Management, Leadership and Self Development, Quality Management, Operations Management, Strategic Management, Lecturer   

ผลงานวิชาการ :
ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์