หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)


อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
E-mail :
keerachutr@vru.ac.th
การศึกษา :
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
  

ผลงานวิชาการ :
ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์