หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)


อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
E-mail :
p-pimpo@hotmail.com
การศึกษา :
บธ.ม. (การบริหารการตลาด)  
บธ.บ. (การตลาด)
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
  
ผลงานวิชาการ :
การปรับตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว