หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)


อาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร
E-mail :
Adcharaporn.c@gmail.com
การศึกษา :
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน, การบัญชีชั้นกลาง 1
ผลงานวิชาการ :
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.