หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)


อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
E-mail :
autocentrino@hotmail.com
การศึกษา :
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน, การบัญชีชั้นกลาง 1
ผลงานวิชาการ :
ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกับราคาทองคำ