หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


อาจารย์นิติราภรณ์ ศรีกันต์
E-mail :
nitirakan@windowslive.com
การศึกษา :
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
Teacher Perceptions, Student Voices, Team Teaching, Co-teaching, Collaboration
ผลงานวิชาการ :
-