อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น


อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร
E-mail :
pensri@vru.ac.th
การศึกษา :
รบ.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รม.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
วิชาทางด้านรัฐศาสตร์, การเมืองการปกครอง

ผลงานวิชาการ :
มุมมองประชาธิปไตยของเอ็นจีโออีสาน ระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2559