หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor fo Science Program in Agriculture)

อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
E-mail :
pimpan@vru.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology) Chinese Academy of Agricultural Sciences 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การปรับปรุงพันธุ์พืชทนแล้งการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผลงานวิชาการ :
Effect of gramma irradiation and Salt Stress on survival rate and growth of Hom thong banana. 

Effect of gramma irradiation and flooding period on survival rate and growth of Hom Thong banana.