อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ ดร. พัณณกร สอนไว
phannakorn.tone@gmail.com
การศึกษา

ปรด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รม. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ

-

 
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
chaiwut333@hotmail.com  /  chaiwut333@gmail.com
การศึกษา

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองไทย วิสาหกิจชุมชน แนวคิดทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น ระบบบริหารราชการและการเมืองไทย การเมืองการปกครองท้องถิ่น รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ผลงานทางวิชาการ
1. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี  2558
เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของสตรีในจังหวัดอุบลราชธานี
2. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี  2558
Participated in the International Conferenec on “Cultural Geography”
3. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2557
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาการค้าตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร
4. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง ชุมชนท้องถิ่น : ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน http://cscd.kku.ac.th/ebook/2013/national/
5. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
6. ตำรา การเมืองการปกครองท้องถิ่น, คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบริหาร (๒๕๕๗) ISBN 978-676-374-345-9, ยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องถิ่น, แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น และสหกิจศึกษา
สื่อสารมวลชน

1. ลมหายใจภูมิซรอล-สันติภาพเหนือประสาทเหนือพระวิหาร (Click)
2. รายการสยามวิพากษ์ เบรก 1 (Click)
3. รายการสยามวิพากษ์ เบรก 2 (Click)

 
อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา
rangsan@vru.ac.th
การศึกษา

ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การเมืองระหว่างประเทศในอาเซียน ความมั่นคงระหว่างประเทศ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การแข่งขันระหว่า่งประเทศของชาติมหาอำนาจ การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาระหว่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการ

1. รังสรรค์ สุคำภา. (2560). บทบาทความเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2560, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. รังสรรค์ สุคำภา (2559). ความมั่นคงมนุษย์กับอาเซียน: การทูตสาธารณะ วิถีอาเซียน และช่องว่างทางอัตลักษณ์. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 16 ฉบับ 1/2559, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. รังสรรค์ สุคำภา. (2558). การสร้างแบรนด์แห่งชาติกับการทูตภาคสาธารณะญี่ปุ่น, วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2558,  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. รังสรรค์ สุคำภา. (2557). อัตลักษณ์กับระบอบความร่วมมืออาเซียน, วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 1/2557, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. รังสรรค์ สุคำภา. (2557). ระบอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการซื้อขายก๊าชเรือนกระจกของสหภาพยุโรป, วาสารรัฐศาสตร์นิพนธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี
chatkasem_dasri@hotmail.com
การศึกษา

รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

นโยบายสาธารณะ การบริหารงานภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลงานทางวิชาการ

-

 
 

 

 

 

 

))