อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น


อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช
E-mail :
dekchai.a.kub@vru.ac.th
การศึกษา :
รบ.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การเมืองการปกครอง

การสื่อสารการเมือง
ประวัติศาสตร์การเมือง
รัฐศาสตร์

ผลงานวิชาการ :
งานวิจัย "ปัญหาการจัดสรรสวัสดิการแก่นักศึกษาของงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2556"
งานวิจัย "การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยชุมชนตำบลคลองด่าน อำเภอคลองบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559"