อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น


อาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น
E-mail :
poonnanan@vru.ac.th
การศึกษา :
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
Insect toxicology research

Plant secondary compound research
Plant and insect interaction research
Enzyme extraction and anlysis

ผลงานวิชาการ :
Phankaen Y, Pluempanupat W, Mourad AK, Bullangpoti V. 2014. Bioefficacy of Piper
ribesioides (Piperaceae) Extracts against Nilarparvata lugen Stal (Homoptera: Delphacidae).
Commun Agric Appl Biol Sci; 79(2): 229-232.

Phankaen Y, Manaprasertsak,A., Pluempanupat W. Bullangpoti V. 2016. Repellency Efficacy of Coffea arabica L. cv. Catimor Parchment Extracta against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) under Laboratory Condition. Communication in Agricultural and Applied Biological Sciences.
Phankaen Y, Manaprasertsak,A., Pluempanupat W.,Mourad AK, Bullangpoti V., Koul,O., Kainoh, Y., Toxicity and Repellrnt Action of Coffea arabica againt Tribolium castaneum (Herbst) Adults under Laboratory Conditions. Journal of Stored Products Research,
71:112-118.