อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น


อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช
E-mail :
dekchai.a.kab@vru.ac.th
การศึกษา :
รบ.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปร.ด. (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การเมืองการปกครอง

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
การสื่อสารการเมือง
รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์การเมือง
ผลงานวิชาการ :
งานวิจัย "ปัญหาการจัดสรรสวัสดิการแก่นักศึกษาของงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชนี ปี 2556"
งานวิจัย "การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยชุมชนตำบลคลองด่าน อำเภอคลองบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2559"