หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(Bachelor fo Science Program in Agriculture)

อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม
E-mail :
Jaru8382@gmail.com
การศึกษา :
วท.ม. (สัตวศาสตร์) National Ilan University, Taiwan
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลงานวิชาการ :
Chainam, J., Y. Opatanakit., P. Kiatbenjakul., R. S. Lin & A. Kiratikarnkul. 2019. Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality of Culled Dairy Cows. Science & Technology Asia 24 (1) 
Chainam, J. & Y. Opatpatankit. 2016. Comparison on Meat Quality of Culled Dairy Cows, Fattening Dairy steers and Crossbred Charolais Steers. Agricultural Science Journal 48 (2): 234-236. (Proceedings of the 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand (ASAC 2017))
Chainam, J. & Y. Opatpatankit. 2016. Carcass Quality of Culled Dairy Cows and Fattening Dairy
Steers Raised by Members of Beef Cluster Cooperative in Thailand. Proceedings of the 62nd International Congress of Meat Science and Technology, 14-19th August 2016, Bangkok, Thail
and
Chainam, J., T. Supphakitchanon., B. Kiratikrankul., W. Pattanawong & Y. Opatanakit. 2014. Trade Conditions of Live Cattle at Cattle-Buffalo Markets in Chiang-Mai and Lamphun Provinces. Proceedings of the 5th Meat Science and Technology 25-26 July 2014, Faculty of Agricultural Technology, KMITL, 169-174 pp.

Chainam, J., H. W. Cheng., H.C. Kao., Y.S. Wang & R. S. Lin. 2012. The Quality Characteristics of Low fat Chinese Sausages Enriched with Nata. Proceeding of the 15th AAAP Animal Science Congress 26-30 November 2012, Thammasart University, Rangsit Campus, Thailand
Chainam, J., Y.S. Wang., H. W. Cheng., H.C. Kao & R. S. Lin. 2011. The Effect of Nata Replacement on Sensory Quality of Low Fat Chinese Sausages. Journal of the Chinese Society of Animal Science Vol. 40 supplement: 112.
Supphakitchanon, T., W. Pattanawong., B. Kiratikrankul & J. Chainam. 2015. The Possibility of Systemic Management for Quality Beef from Cull Dairy Cow (Research report). Chiang Mai: Maejo University. (Thailand Research Fund (TRF))
Supphakitchanon, T., Kiratikrankul, B., Chainam, J & Opatpatanakit, Y. 2016. Distribution of marbling score in culled dairy beef in central Thailand. Proceedings of the 62nd
International Congress of Meat Science and Technology, 14-19th August 2016, Bangkok, Thailand

Kiratikrankul, B., T, Supphakitchanon., J. Chainam., W. Pattanawong & Y. Opatpatanakit. 2014.Effect of Feeding Rice Straw and corn by-prooduct on Milk Production Performance of Dairy Farmers in Mea-Wang District, Chiang-Mai Province. Proceedings of the 5th Meat Science and Technology 25-26 July 2014, Faculty of Agricultural Technology, KMITL, 164-168 pp.