หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(Bachelor fo Science Program in Agriculture)


อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล
E-mail :
Tonwatcharin@hotmail.com
การศึกษา :
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ดิน (อาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา,เชื้อจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญของพืช และไรโซเบียม)
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ผลงานวิชาการ :
Yuttavanichakul, W., et al. (2012). Improvement of peanut rhizobial inoculant by incorporation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) as biocontrol against the seed borne fungus, Aspergillus niger. Biological Control.63.2, 87–97.
Vu, N. X., Pruksametanan, N., Srila, W., Yuttavanichakul, W., Teamtisong, K., Teaumroong, N., Yamabhai, M. (2017). Generation of a rabbit single-chain fragment variable (scFv) antibody for specific detection of Bradyrhizobium sp. DOA9 in both free-living and bacteroid forms. PLoS ONE, 12(6).
Yuttavanichakul, W., Teamtisong, K., Teaumroong, N., Boonkerd, N., & Tittabutr, P. (2018). Brevibacillus sp. promotes maize root colonization by Acaulospora tuberculata and the alteration of associated plant protein responses. Journal of Plant Interactions, 13(1), 543-554.

nd