หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor fo Science Program in Agriculture)

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
E-mail :
chatchai.sen@vru.ac.th
การศึกษา :
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
การผลิตสุกร, การผลิตสัตว์ปีก
ผลงานวิชาการ :
การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร