อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
keerachutr@vru.ac.th
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ

-

 
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
p-pimpo@hotmail.com
การศึกษา

บธ.ม. (การบริหารการตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-
ผลงานทางวิชาการ
แบบอย่างการลงทุน.ธุรกิจการท่องเที่ยว MICE / ผู้เขียน สุณีย์ บริสุทธิ์, พรรณี พิมโพธิ์, จันทร์จิรา ม้าลำพอง. จัดพิมพ์โดย: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548. เชียงใหม่
 
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
autocentrino@hotmail.com
การศึกษา

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การลงทุนทองคำ การลงทุนตลาดหุ้น ธุรกิจออนไลน์
ผลงานทางวิชาการ
-
 
อาจารย์นุสรา ไชยสาลี
npk_min07@hotmail.com
การศึกษา

บธ.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การจัดการดำเนินงาน การจัดการและพฤติกรรมองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผลงานทางวิชาการ
-
 
อาจารย์คณิต  เรืองขจร
khanit.rit@gmail.com
การศึกษา

บธ.ม (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
Human Resource Management, Leadership and Self Development, Quality Management, Operations Management, Strategic Management, Lecturer
ผลงานทางวิชาการ
-
 

 

 

 

 

))