อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์คณิต  เรืองขจร
khanit.rit@gmail.com
การศึกษา
บธ.ม (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

Human Resource Management, Leadership and Self Development, Quality Management, Operations Management, Strategic Management, Lecturer

ผลงานทางวิชาการ

ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
keerachutr@vru.ac.th
การศึกษา

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-
ผลงานทางวิชาการ
-
 
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
p-pimpo@hotmail.com
การศึกษา

บธ.ม. (การบริหารการตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-
ผลงานทางวิชาการ
แบบอย่างการลงทุน.ธุรกิจการท่องเที่ยว MICE / ผู้เขียน สุณีย์ บริสุทธิ์, พรรณี พิมโพธิ์, จันทร์จิรา ม้าลำพอง. จัดพิมพ์โดย: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548. เชียงใหม่
 
อาจารย์นุสรา ไชยสาลี
npk_min07@hotmail.com
การศึกษา

บธ.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การจัดการดำเนินงาน การจัดการและพฤติกรรมองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผลงานทางวิชาการ
-
 
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
autocentrino@hotmail.com
การศึกษา

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
การลงทุนทองคำ การลงทุนตลาดหุ้น ธุรกิจออนไลน์
ผลงานทางวิชาการ
-
 

 

 

 

 

))