หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor fo Science Program in Agriculture)


อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี
E-mail :
Janejira.jn@gmail.com
การศึกษา :
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
ด้านกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิชาการ :
รายงานใหม่ของแมลงวันทอง Bactrocera sp.nr.tau ศัตรูของเมล็ดฟักข้าว Momordica cochinchinensis ในประเทศไทย
Morphological and Biological studies on the Dark-bordered Hawk Moth, Psilogramma increta (Walker) (Lepidoptera : Sphingidae)
Attraction of Flowering Plants to Fruit fly males.
Bactrocera (Bactrocera) tuberculata (Bezzi) reported as pest attacking fruit of Tummy-wood, (Careya sphaerica) in Thailand.