อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์สมปอง สิมมา
Sompong.simma@gmail.com
การศึกษา

ศศ.ม. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

ภาษาและวรรณกรรม คติชน

ผลงานทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์เรื่องโศกนาฏกรรมชีวิตตัวละครเอกหญิง: ศึกษาเปรียบเทียบวันทองในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนกับเทสส์ ใน Tess of the D’Urbervilles The Tragic Lives of Two Female Protagonists: A Comparative Study of Wanthong in Khun Chang Khun Phaen and Tess in Tess of the D’Urbervilles
 
อาจารย์นิติราภรณ์ ศรีกันต์
nitirakan@windowslive.com
การศึกษา
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
Teacher Perceptions, Student Voices, Team Teaching, Co-teaching, Collaboration
ผลงานทางวิชาการ

1. Srikan, N., & Hongboontri, C. (2013). Teachers’ Use of L1 in L2 Classrooms and Students’ Preferences. The 33rd Annual Thailand TESOL International Conference, “E”- Novation and Communities in ELT. Khon Kaen, Thailand.
2. Srikan, N., & Hongboontri, C. (2015). EFL Teacher’s and Practical Understanding of Team Teaching. PAC@Thailand TESOL 35th International Conference, English Language Education in Asia: Reflections and Directions. Bangkok, Thailand.
3. Srikan, N. (2015). Team Teaching: Revealing EFL Teachers’ Understandings and Practices. CAES International Conference, FACES OF ENGLISH: Theory, Practice and Pedagogy. Hong Kong.

 

 

 

 

 

))