อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
  บุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อ  นายวิทยา   ปานไข่
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา  บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                
ชื่อ  นางสาวโสรยา   อันธิแสน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 
ชื่อ  นายสุจินต์  แช่มชื่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ชื่อ  วีระพล   สุทินเผือก
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษา ค.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ชื่อ นางสาวเบญจวรรณ    ดาวเศษ
ตำแหน่ง นักสุขศึกษา
วุฒิการศึกษา วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ชื่อ  นางสาวลำดวน   มาตะยา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
ชื่อ นายณัฐวุฒิ   จันทร์จำนงค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วุฒิการศึกษา ศศ.บ (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ชื่อ นางสาวจอง   สวยกลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 
ชื่อ นางสังเวียน  เกตุลืม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  

 
ชื่อ นางสมจิตร   เที่ยงเดช

ตำแหน่ง คนงาน

ชื่อ นางมลัยพร   นนท์ประเสริฐ

ตำแหน่ง คนงาน

 
ชื่อ นายวิชัย  ยศ

ตำแหน่ง คนงาน

ชื่อ นายธวัช   เหลาคำ

ตำแหน่ง คนสวน

 
ชื่อ นายชัยวัฒน์   คมขำ
ตำแหน่ง  คนสวน
 
ชื่อ นายยุทธพงษ์   เฟื่องน้อย

ตำแหน่ง  คนงาน

 
  ชื่อ นายจิรพงศ์   เสนขวัญแก้ว

ตำแหน่ง  คนงาน

ชื่อ นายมนูญ   สืบสุนทร

ตำแหน่ง  คนงาน

 
ชื่อ นายคำมูล   พรมประกอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
ชื่อ นายไพรฑูรย์   สว่างกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
ชื่อ นายชัยพร   ปางสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
ชื่อ นายมนตรี   สว่างเฟื่อง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
ชื่อ นายประชา   บุญเป็ง
ตำแหน่ง คนงาน(ช่างทั่วไป)
 
นายชูชาติ   เงินเรียง
ตำแหน่ง คนงาน(ช่างทั่วไป)
 
นายสุรชาติ   มีบุญญา
ตำแหน่ง คนงาน(ช่างทั่วไป)

นายอนุชาติ   อินสุ่ม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 

 

 

 

 

))