หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor fo Science Program in Agriculture)


อาจารย์นิตยา ทองทิพย์
E-mail :
nittayathongtip20@gmail.com
การศึกษา :
วท.ม. (สัตวศาสตร์) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วท.บ. (สัตวศาสตร์)  คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
เทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยาสัตว์, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ผลงานวิชาการ :
การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร