หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor fo Science Program in Agriculture)


อาจารย์ขจรศักดิ็ เอี่ยมนอก
E-mail :
kachonsak@vru.ac.th
การศึกษา :
M.Sc. (plant pathology) College of agriculture and natural resources,National Chung Hsing University  
วท.บ. (สัตวศาสตร์)  คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
เทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยาสัตว์, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ผลงานวิชาการ :
Effect of gramma irrdiation and flooding period on survival rate and growth of Hom Thong banana.