หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)


อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว
E-mail :
phannakorn.tone@gmail.com
การศึกษา :
ปรด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รม. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์, กฏหมายอาญา, กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฏหมายลักษณะพยาน, กฏหมายแพ่งและพาณิชย์, การสื่อสารทางการเมือง
ผลงานวิชาการ :
การสื่อสารทางการเมือง,วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 34.
รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่,วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 35.