หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)


อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
E-mail :
chaiwut333@gmail.com
การศึกษา :
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองไทย วิสาหกิจชุมชน แนวคิดทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น ระบบบริหารราชการและการเมืองไทย การเมืองการปกครองท้องถิ่น รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ผลงานวิชาการ :
การบริหารและพัฒนาคุณภาพระบบราชการไทยในการปฏิรูปสู่ยุค Thailand 4.0 Management and development of thai bureaucracy in Thailand's reform.