หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)


อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี
E-mail :
chatkasem_dasri@hotmail.com
การศึกษา :
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ :
นโยบายสาธารณะ การบริหารงานภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงานวิชาการ :
-