16 มกราคม 2561
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
ศูนย์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้เรื่องศาสตร์
พระราชสำหรับนักศึกษาประชาชนที่สนใจ

16 มกราคม 2561
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารี เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Sakaeo Grand Streest (ตลาดวิถีไทย เชื่อมใจ สองแผ่นดิน) 
16 มกราคม 2561
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
พร้อมคุยหารือการดำเนินงานของ
โครงการ
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา