31 พฤษภาคม 2561
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ บริหารงานอำเภอ
(กบอ.)อำเภอวังสมบูรณ์เพื่อร่วมพิจารณา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน

26 พฤษภาคม 2561
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชนตามวิถี ไทยนิยม ยั่งยืน
จังหวัดสระบุรี ฯลฯ และจังหวัดสระแก้วร่วมกับ
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยั่งยืนในระดับตำบลหมู่บ้านได้พบประชาชน
สอบถามปัญหาอุปสรรคและความต้องการ
จากการจัดทำเวทีประชาคมที่ผ่านมา
เพื่อนำไปสู่การวางแผนดำเนินงาน

26 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อบทเรียนภาคฯหลังการปรับโครงสร้าง (พอช.) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ