banner
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
 – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (25-7-61)
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา 2561 (18-7-61)
 
 


icon1
3-9-2561
ประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

28-8-2561
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
27-8-2561
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2560
25-8-2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
icon2 icon3