banner
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

23 กันยายน 2562
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

19 กันยายน 2562
พิธีเบิกเนตรและพิธีปลุกเสกองค์พระกริ่ง
พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต รุ่นก่อสร้าง
หอพระ พ.ศ.2562 บรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 9
อำเภอ ภายในจังหวัดสระแก้ว

18 กันยายน 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2563-2565
โดยอาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้บรรยาย
17 กันยายน 2562
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)