banner
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

6 สิงหาคม 2562
พิธีโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 จังหวัดสระแก้ว

3 สิงหาคม 2562
ประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

2 สิงหาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ 4ดี วิถีพอเพียง
31 กรกฏาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
การประกวดเรียงความหัวข้อ "บ้านฉันเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง" (ใบสมัครการประกวดเรียงความ)
การประกวดคำขวัญหัวข้อ "สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง" (ใบสมัครการประกวดคำขวัญ)
การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง" (ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย)