banner
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

25 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดสระแก้ว

19 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ประชาสัมพันธ์โครงการสระแก้วเมืองแห่ง
ความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว

17 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการ
ตามแนวทางประชารัฐ ตัวอย่างของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด
17 ธันวาคม 2561
อบรมและบรรยายาพิเศษในหลักสูตร
"มัคคุเทศก์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวนวัตวิถี ประเทศไทย 4.0"
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม