28 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสระแก้วสำนักงาน
การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระแก้ว
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
โครงการ “Sakaeo Grand S(ตลาดวิถีไทย เชื่องใจ สองแผ่นดิน) By We For You” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

24 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (QA)
โดยนางสาวศิริวรรณ สุขแซว
หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ


19 มกราคม 2561
ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคตะวันออก โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ