banner
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
 – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (25-7-61)
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา 2561 (18-7-61)
 
 


icon1
17-10-2561
กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคประกอบดนตรี

17-10-2561
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561
17-10-2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 4PW จังหวัดสระแก้ว
16-10-2561
ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณหอพัก
ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความสวยงาม
icon2 icon3