กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะการสร้างเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้กลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะการสร้างเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส่งมอบเตาประสิทธิภาพสูงจากการสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนท่านาพัฒนา องค์กรสาธารณประโยชน์ เครือข่ายเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ เครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเขาฉกรรจ์ และเครือข่ายกลุ่มวิสาหากิจชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้กลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยอาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ ยงเพชร

ณ วิสาหกิจชุมชนท่านาพัฒนา องค์กรสาธารณประโยชน์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

Scroll to Top