สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมทำลายและรับมอบยาสูบที่ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้วส่งมอบ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว พร้อมด้วย อาจารย์คณิต เรืองขจร ผศ.ดร.เจนจิรา นามี และอาจารย์ปณัท สุขสร้อย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกิจกรรมทำลายและรับมอบยาสูบที่ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 57,743 ซอง เพื่อส่งมอบ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว นำไปพัฒนาเป็นวัสดุปลูกและสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยมี สรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และได้รับความอนุเคราะห์กำลังพล (ทหารจิตอาสา) กรมทหารราบที่ 12 เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ
#VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์
#Visionary #เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์
#Activeness #ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์
#LikeToLearn #สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#Adaptive #ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Yields #สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#AcceptanceAndFriendliness #เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

Scroll to Top