เจ้าหน้าที่ บุคลากรสายสนับสนุน มรวอ.สระแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
.
เจ้าหน้าที่ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meetings)
.
ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มรวอ.สระแก้ว
Scroll to Top