คณจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มรวอ.สระแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยประธานหลักสูตร คณจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มรวอ.สระแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
Scroll to Top