มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2566 โดยมีอาจารย์คณิต เรืองขจร หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป นำการประชุม ร่วมกับอาจารย์ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
.
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top