การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566
โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์ กับ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประจำปี 2566
โดย ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม และผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ร่วมมอบสื่อการเรียนการสอน กล่าวให้โอวาสก่อนปิดกิจกรรม
ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top